Vanessa Do

Seafood Team Leader

Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của đối tác để hiểu rằng chúng tôi cần làm ăn chân thật và nghiêm túc vì mối quan hệ lâu dài và bền vững